Спортинг Арена” ООД – отдаване на спортни терени под наем

Публикувано на юни 1 2011 Добави коментар

Университет за Национално и Световно Стопанство

гр.София

Проект :

„Спортинг Арена” ООД – отдаване на спортни терени под наем.

Изготвили:

Вилиана Валентинова Цомпова, фак.№: 2792230

Ирина Калфова фак.№:2792312

Теодора Перцанска фак.№:2792310

Проверил:

доц. Андронов,Гл.ас.Тасов

Съдържание:

I. Резюме

II. Представяне на фирмата и текущо състояние

III. Техническа характеристика на процеса на изграждане на футболните игрища.

IV. Маркетингов анализ.Анализ на пазарната среда и конкуренти.

V. Маркетингов анализ. Сегментиране и целеви сегменти на пазара.

VI. Организация и управление

VII. Инвестиционна политика. Обем и структура на инвестициите. Финансов анализ.

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ

I. Резюме

„Спортинг Арена” ООД е новосъздадена фирма, управлявана от група предприемачи. Основната задача на дружеството е изграждането и стопанисването на две футболни и едно волейболно игрища, както и постройка  със статут „временна”служеща за съблекалня с площ – 50 кв. м. на територията на район Младост, град София. Земята, на която ще бъде извършен строежа е общинска собственост. Дружеството е спечелило, проведения от община Младост търг за отдаване под наем за срок от 7 години. Разположението на парцела е на удобно място, което е лесно достъпно от центъра на София и в близост до него има безплатен паркинг. До края на 2008 година е планирано завършването на двете футболни игрища, а до месец март 2009 година изграждането на волейболното игрище и временната постройка за окончателното завършване на мини комплекса.

Решението за изграждане на спортен комплекс е взето след подробен анализ като на особеностите на отрасъла, така и на заобикалящата среда – клиенти, доставчици, конкуренти, партньори. Настоящият проект на „Спортинг Арена” ООД е свързан със създаването и разработването на спортен център, който ще работи ежедневно. Идеята за изграждането, именно на такъв спортен център, се свърза с липсата на конкуренция в тази пазарна ниша, икономическия потенциал на град София, неговото разположение и достъпност. Потенциалните потребители на продукта ще бъдат клиенти от всички класи, организирани и  индивидуални посетители. Натоварването на материално техническа база се предвижда да бъде 52% през 2009 год.

Продуктът, предлаган от Спортинг Арена е услуга с много високо качество на обслужване на клиентите, включваща предимно групови, но и индивидуални посещения.

Мисията на комплекса е да задоволява потребностите на своите клиенти чрез предоставянето на услуги, отговарящи на потребителските изисквания – комплексност, баланс “качество – цена”, внедряване на съвременни технологии за обслужване, като се използва ефективно и целесъобразно материално-техническата база.

II. Представяне на фирмата и текущо състояние

„Спортинг Арена” е Дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление гр.София ул.Младост 25а, учредено с фирмено дело на  СГС № 12345 / 01.09.2008 г.  Капиталът на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева. Дружественият капитал е разделен на 50 (петдесет) равни дяла, всеки от които с номинална стойност 100 (сто) лева. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва :

-          10 /десет/ дяла или 20 % от капитала – Вилиана Цомпова

-          10 /десет/ дяла или 20 % от капитала -  Ирина Калфова

-          10 /десет/ дяла или 20 % от капитала – Диана Димитрова

-          10 /десет/ дяла или 20 % от капитала – Росен Вълчев

-          10 /десет/ дяла или 20 % от капитала – Теодора Перцанска

На 21 август 2008г. „Спортинг Арена” спечели общестевен търг за отдаване под наем и експолоатация на 2 900 кв. метра поземлен имот в района на столичният квартал Младост за срок от 7 години.

Целта на „Спортинг Арена” ООД е изграждането и експлоатацията на две футболни игрища, едно волейболно и построяването на съблекалня. По-конкретно можем да класифицираме тези цели в 3 основни групи: краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели.

Краткосрочни цели – урегулиране на поземленият имот; прокарване на ток, вода; изграждане и пускане в експлоатация на двете футболни игрища в срок от два месеца и издигане на временна постройка за съблекалня; добиване на известност на фирмената марка и запознаване на потребителите с него чрез засилена рекламна кампания.

Средносрочни цели – изграждане на волейболно игрище; изграждане на магазин за спортни стоки и облекла; изграждане на кафе-аператив; налагане и утвърждаване на „Спортинг Арена” в бранша; развиване на създадената мрежа от партньори за стимулиране на продажбите.

Дългосрочни цели – лоялност на клиентите към марката „Спортинг Арена”; икономическа рентабилност; лидерство на пазара; достигане поне на 15-20 % пазарен дял.

В стратегически план целите на дружеството са изграждане на мини-комплекса, усвояване системата за мотивация и контрол на персонала, утвърждаване на „Спортинг арена” на пазара и достигане на голям пазарен дял.

В тактически план – урегулиране на поземления имот, изграждане на две футболни, едно волейболно игрища и временна постройка, привличане на разнообразни клиенти и утвърждаване на постоянни такива, активна рекламна дейност.

III. Техническа характеристика на процеса на изграждане на футболните игрища

Урегулиране на поземленият имот. След подаване на молба в Софийска вода, бе изградена септична яма и бе прокарана вода във временната постройка. Молби също бяха подадени в Електроразпределение и БТК. Процесът е съгласуван с КАТ и Община Младост.

Строежът на футболните игрища се състои от няколко основни етапа:

Първият етап е свързан с изравняване на земята чрез грейдер – тресиране на участъка (очертават се границите с колчета). Следващата стъпка е изграждането на куфраж на двете игрища и изливането на 68 кубика бетон с  якост б-13 в куфража.

Вторият етап от строежа на игрищата е полагане на чакъл. Чакъловият слой се състои от 3 по-малки чакълови слоя. Първият е чакълов слой със фракция на чакъла 20 сантиметра. Необходимото количество от този вид чакъл е 15 тона. След поставянето на слоя е необходимо валиране с 80 тонен валяк. Вторият чакълов слой е с фракция 10 сантиметра, а необходимото количество е 15 тона. Отново се валира с валяк. И последният, трети чакълов слой е с фракция 5 сантиметра, необходимото количество е 12 тона. След неговото поставяне се извършва още едно валиране. Следващият слой е кварцов пясък. Необходимото количество от него е 20 тона.

Третият етап от  изграждането е поставяне на геотекстил – 5 тона, поставяне на изкуствена трева, съобразена с последните изисквания на УЕФА и поставяне на гумени гранули върху нея.

Четвъртият етап включва очетаване на игрищата с боя, поставяне на футболни врати, инсталиране на 16 стълба за осветление, всеки от които с по 3 прожектора, телена ограда с 2 метра височина и 6 метра плетена.

Временната постройка – съблекалня с площ 50 кв.метра ще бъде разделена на 3 помещения, две от който съблекални с бани, а третото – офис. Строежът й ще бъде възложен на фирма „Дарко” ООД.

IV. Маркетингов анализ.Анализ на пазарната среда и конкуренти

1. Продукт.

Основният продукт, който предлага „Спортинг Арена” ООД е почасово отдаване под наем на спортни терени.

2. Пазарна среда.

Според направен анализ спортните комплекси в София се броят на пръсти за разлика в останалите големи европейски градове, където такива има стотици. Факт е, че предлаганите в момента такъв тип спортни услуги не могат да задоволят търсенето в столицата. В последните години се наблюдава увеличаване числеността на населението на град София, както и нарастване на търсенето на спортните услуги, което е благоприятен фактор на нашия бизнес. През пиковите сезони пролет и есен само през общинския спортен комплекс „Спортна София” в Борисовата градина на ден преминават между 350 и 500 души. Положението при останалите големи спортни комплекси (Спортен комплекс Атлас – зад басейн Спартак, Спортен комплекс Славия) е същото. Столична община е отворена към такъв тип инвестиции и отдава терени под наем, участва в създаване на смесени дружества, в които общината влиза с апортна вноска на терена, концесия срещу процент от времето на комплекса, срещу изграждане на инфраструктура около обекта или може да се приложи вариантът с ваканционното селище “Русалка”, при който инвеститорът строи и експлоатира базата за дълъг период от време, след който целият обект остава собственост на общината. Икономически анализ, направен в общината, показва, че вложените средства биха се възвърнали, при режим на плащане, в срок от три-четири години. Таксите за един час експлоатация на футболните игрища варират между 60 и 100 лева в стравнение с наема на един тенис корт със същата големина 15-20 лева е икономически по-добра защото поддръжката на червени кортове е скъпа, а такава за изкуствената настилка почти не се изисква. Някои от тенис кортовете вече са преобразувани във футболни игрища (спортните игрища зад басейн Спартак).

3. Конкуренция.

Големи конкуренти в близост до „Спортинг Арена” няма. Най-голямата конкуренция е в центъра на столицата (Спортна София; спортен комплекс Атлас и малко по-отдалеченият спортен комплекс Славия).

V. Маркетингов анализ. Сегментиране и целеви сегменти на пазара

1. Сегментиране на пазара.

София е град с потоянно нарастващо население. Тук се стрещат хора от всички възрасти, с различно социално положение, ниско и високо-платежоспособни, обикновенни хора и високопоставени. София е голям град и голяма част от населението й, нашите потенциални потребители, се намира на отдалечено разстояние от спортния комплекс, но и голяма част от него се намира в близост.

2. Целеви сегменти на пазара.

Целевите групи към които се ориентира „Спортинг арена” са спортно активното население във възрастовата граница 12-45 години, частните училища, а така също и бизнеса, организиращ частни мероприятия за служителите си / тййм билдинг мероприятия/. Нашите клиенти ще бъдат хора от различна възраст, с професионални и любителски интереси в областта на спорта и в частност – футбола и волейбола.

3. SWOT анализ.

Силни страни:

-          Нов комплекс, изграден съобразно нуждите и предпочитанията на клиентите, позициониран в голям жилищен квартал (т.е. броят на потенциалните клиенти е по-голям);

-          Липса на друг спортен комплекс в района;

-          Наличие на удобен транспорт и места за паркиране;

-          Разположение на парцела- на удобно и достъпно от центъра на столицата място;

-          Ново професионално оборудване;

-          Достъпни цени – по-ниски от средните за този вид услуги;

-          Квалификацирани специалисти с дългогодишен опит.

Слаби страни:

-          Комплексът е нов, не добре известен, без изградена клиентела – преодолява се с голяма рекламна кампания;

-          Теренът е под наем;

-          Тесен е спектърът на предлаганите услуги.

Възможности;

-          Развиващ се пазар;

-          Недостиг на предлагане;

-          Голямо потребителско търсене;

-          Сравнително евтина работна ръка;

-          Възможност за развитие на нови спортни услуги.

Заплахи:

-          Възможна е появата на нови конкуренти в района;

-          Демографския фактор – разпокъсаното по квартали население на столицата;

-          Социален фактор – различия в предпочитанията на клиентите и различия в критериите им за качество.

Въз основа на направенте анализи на силните и слаби страни, на възможностите и заплахите и анализът на пазара следва да приложим следните стратегии:

А/ Стратегия за концентрация на бизнеса. Тя ще се развие на базата на диференциацията от другите спортни комплекси в града. Това ще постигнем чрез масирана рекламна дейност.

Б/ Стратегия на развитие на услугата. За нейното постигане разполагаме с: висококвалифицирани кадри; реклама и промоция на услугите; подходяща материално-техническа база; благоразположение и съдействие от общината.

4. Реклама.

Рекламната дейност е от голямо значение за дейността на дружеството. Основна задача на рекламната политика е популяризирането на спортният комплекс. За целта е изградена рекламна стратегия , която заема централно място в управлението на комплекса. ”Спортинг Арена”, насочена към периодична реклама. Тя включва платени рекламни статии, които да информират и привличат потребителите към комплекса. В началото дружеството ще отдели по-големи средства за рекламна дейност, след което, през следващите години този бюджет ще се намали до степен задоволяване на рекламната дейност. Основен приоритет ще има рекламата по радиото и печатните медийни издания. Отделно ще бъдат поръчани рекламни плакати, фанелки, визитки, химикали и календари.

VI. Организация и Управление

Персоналът на фирмата се състои от управител, счетоводител, касиер, , озеленител, хигиенист и четири броя общи работници.

Управител на „Спортинг Арена” е Вилиана Цомпова. Тя е с богато спортно минало и много контакти сред спортистите в страната. Завършила е УНСС, специалност Стопанско управление. Има стаж като управител на спортен комплекс 3 години. Положителни черти: амбициозна, иновативна, комуникативна, добри управленски качества.

Права и задължения:

-    Управителя има право да извършва всички действия и сделки, свързани с дейността на дружеството

-          Да осъществява оперативното ръководство на поверения му спортен комплекс;

-          Да назначава, освобождава и уолнява персонал;

-          Да се грижи за поддържане на маркетиновата стратегия ;

-          Да сключва договори с други фирми;

-          Да организира състезания,меропрятия турнири.

Счетоводителят ще бъде избран с конкурс,като отговаря на следните изисквания: завършено висше образование със степен бакалавър,познаване на закона за счетоводсвото и съответните нормативни уредби,минимум 3 годишен опит на подобна длъжност.

Техниците по поддръжка на терена, хигиениста и озеленителя ще бъдат избрани чрез подбор на документи и интервю.

VII. Инвестиционна политика

1. Обем и структура на предвижданите инвестиции.

Стартирането на нашата предприемаческата инициатива се съпътства от обстоен анализ на инвестиционните потребности, изготвяне на план за необходимите финансови средства и схема за тяхното осигуряване и приложение.

Основните си инвестиционни вложения ще насочим към осигуряването на :

Дълготрайни материални активи (ДМА): земята, парцелът за строитество; сградата, обслужваща търговския процес; материално-техническата база на комплекса, включваща машини и съоръжения.

Дълготрайни нематериални активи (ДНА): разходите за учредяване на търговската фирма; търговските права; ноу-хау; маркетинговите проучвания и т.нар. програмни продукти или активи, от които се очаква бъдеща изгода.

Краткотрайни материални активи (КМА):  първоначалните запаси; вземанията от клиенти, от продажби; предплатени наеми и пр.

Правилно изградената инвестиционна политика на „Спортинг Арена” ООД  ще отрази и способността на предприятието да произвежда печалба. Условията на пазарната икономика изискват всяко предприятие да функционира така, че след изплащането на данъците си да покрива всичките си разходи и да реализира положителен финансов резултат, т.е да бъде рентабилно.

С оглед на предложените по-горе стратегии и факта, че бизнесът на „Спортинг Арена” ООД е стратиращ, рентабилна би била следната инвестиционна програма:

Вид на инвестицията Стойност
1. Разходи за регистрация на ООД 350
2. Разходи за наем на терена 60 000
3. Разходи за  построяване, в т.ч.:

-          За строителство

-          За  материали

85 000

186 000

4. Разходи за закупуване на машини /за почистване на терена и съблекалните/ и съоръжения за игра / 4 бр. топки, 4 бр. конструкции за врати, 4 бр. мрежи за врати/ 32 000
5. Разходи за изграждане на „временна” постройка 35 000
6. Разходи за реклама 13 600
Обща сума на инвестициите 434 350

2. Финансов анализ. Източници на финансиране.

Освен основният капитал от 5 000 лева „Спортинг Арена” ООД се финансира с безсрочна  кредитна линия от 500 000 лева. Кредитната линия е предоставена от „Инвест къмпани” АД с изпълнителни директори Росен Вълчев и Диана Димитрова. Обезпечението на кредита са 50 дяла от Спортинг Арена ООД, с които при неизпълнение на договореностите „Инвест къмпани” АД придобива изцяло „Спортинг Арена” ООД.

2.1 План на продажбите, приходите, разходите и паричния поток.

А/ Прогнозиране на Приходите.

Цената за 1 час футболна игра на игрището е съобразена с пазарния анализ и конкурентите и е в размер на 70 лева за 1 час, а за волейболната – 50 лв. за час.

При очаквана пълна заетост /10 часа на ден/ през почивните дни и частична /от 4 до 6 часа на ден/ през делничните дни се очаква приходите от продажби да изглеждата така:

За Футболно игрище 1:

22 делични дни X 6 ч./ден =132 ч. заетост

132 часа X 70 лв/час = 9 240 лв/месец

Общо за Футболно игрище 1: 14 840 лв./мес

За Футболно игрище 2: Аналогично.

Общо за Футболно игрище 2: 14 840 лв./мес

За Волейболно игрище 1:

22 делични дни X 6 ч./ден =132 ч. заетост

132 часа X 50 лв/час = 6 600 лв/месец

8 празнични дни X 10ч./ден = 80 ч. заетост

80 часа X 70 лв./час = 5 600 лв./месец

8 празнични дни X 10ч./ден = 80 ч. заетост

80 часа X 50 лв./час = 4 000 лв./месец

Общо за Волейболно игрище 1: 10 600 лв./мес

Сума приходи от трите игрища: 40 280 лева месечно

Прогнозни Приходи от дейността

1.    Приходи от обичайната дейност 40 280
1.1. Нетни приходи от продажби

-     от Футболно игрище 1

-     от Футболно игрище 2

-     от Волейболно игрище 1

1.2. Приходи от финансирания

1.3. Финансови приходи

14 840

14 840

10 600

-

-

2.    Извънредни приходи 6 000
ОБЩО ПРИХОДИ 46 280

Б/ Прогнозиране на Разходите.

Плановите разходи на „Спортинг Арена” ООД на годишна база са както следва:

Разходи за дейността – 31 200 000 лева

Финансови разходи – 2 200 000 лева

Извънредни разходи – 655 000 лева

Данъци – 2 445 000 лева

*Вж. „Приложения” – Отчет за приходи и разходи

Прогнозни експлоатационни разходи

1.  Работна заплата 20 500
1.1 На ръководните кадри

1.2 На управителя

1.3 На счетоводителя

1.4 На касиера

1.5 На озеленителя

1.6 На хигиениста

1.7 На работниците по поддръжката / 4 X 350 лв./

15 000

1 500

1 000

700

500

400

1 400

2. Наем

3. Ел. Енергия

4. Вода

5. Телефони

6. Амортизация

7. Други разходи

5 000

1 200

300

1 500

700

2 000

ОБЩО РАЗХОДИ 31 200

На базата на тези данни можем да създадем т. нар. Прогнозен оперативен счетоводен баланс:

 1. Оперативни приходи
46 280
Футболно игрище 1

Футболно игрище 2

Волейболно игрище 1

Частни училища

Частни фирми

Експлоатационни разходи /разгледани са по-горе/

14 840

14 840

10 600

4 000

2 000

31 200

 1. Брутна печалба
 2. Други разходи
15 080

2 200

 1. Оперативна печалба
 2. Лихви и други такси
12 880

655

7. Печалба преди облагане

8. Данъци

12 225

2 445

9. Печалба след облагане 14 670

Печалба след данъци = Печалба преди данъци X (100 – ПД) = 14 670 X (100 – 20 %) = 14 670 лв.

100                                                100

*Вж. „Приложения” – Прогнозен счетоводен баланс към 31. 12. 2009 г.

2.2. Прогноза за възвръщаемост на инвестицията.

Важен показател за нас като инвеститори, а също така и за нашия кредитор, е срока за възвръщане на инвестициите (Internal Rate of Return IRR). Определянето на IRR става на базата на сумата от паричните потоци, дисконтирани, при което трябва да се определи за колко години ще се изплати инвестицията направена в бизнес плана. Определяме го по следния метод:

Нека премем, че:

D (дисконтиращият фактор) е при лихва L = 10%

P (инвестираната сума) = 55 000 лв.

n (брой периоди) = 7 години

NPV (нетната сегашна стойност на инвестицията) = P x (1+D) ⁿ

В този случай след редица изчисления можем да определим, по кое време от целия разглеждан период инвестицията ни ще бъде изплатена.

 • NPV1 = P x (1+D)¹ = 60 500 лв.

D1 =   P = 0.909 (Сконтов фактор за първата година)

NPV1

 • NPV2 = P + (1+D)² = 66 550 лв.

D2 =   P = 0.826 (Сконтов фактор за втората година)

NPV2

 • NPV3 = P + (1+D)³ = 73 205 лв.

D3 =   P = 0.751 (Сконтов фактор за третата година)

NPV3

 • NPV4 = 80 526 лв.

D4 = 0.683 (Сконтов фактор за четвъртата година)

 • NPV5 = 88 605 лв.

D5 = 0.621 (Сконтов фактор за петата година)

 • NPV6 = 97 460 лв.

D6 = 0.564 (Сконтов фактор за шестата година)

 • NPV7 = 107 179 лв.

D7 = 0.513 (Сконтов фактор за седмата година)

Период

( Година )

P ( Сегашна стойност на инвестицията) D (Дисконтиращ фактор) Нетна сегашна стойност на инвестицията
0 55 000 1.000 55 000
1 22 000 0.909 19 998
2 20 000 0.826 16 520
3 18 000 0.751 13 518
4 15 000 0.683 10 245
5 12 000 0.621 7 452
6 10 000 0.564 5 640
7 8 000 0.513 4 104

От табличните данни е видно, че за разглеждания 7 годишен период, инвестицята ще се изплати в размер на 77 477 лв., като само за периода до петата година възвръщаемостта е в размер на 60 281 лв. От тук можем да стигнем до заключението, че цялата инвестирана сума ще бъде изплатена за 4,5 години. Следователно с оглед на печалбата от дейността кредитът от 50 000 хил. лв. ще се покрие от печалбата и рискът за кредитора ще клони към нула.

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ:

Прогнозен отчет за приходи и разходи

(в хил. лв.)

Разходи Сума Приходи Сума
1.  Разходи за дейността 31 200 1. Приходи от дейността 40 280
2. Финансови разходи 2 200 2. Финансови приходи -
3. Извънредни разходи 655 3. Извънредни приходи 6 000
4. Данъци 2 445
5. Резултат от отчетния период (Печалба) 9 780
ОБЩО 46 280 ОБЩО 46 280

Прогнозен счетоводен баланс към 31. 12. 2009

( в хил. лв)

АКТИВ

ПАСИВ
Раздел, групи Сума Раздел, групи Сума
А. Дълготрайни активи А. Собствен капитал
I. ДМА 218 000 I. Капитал 5 000
II. Нематериални активи 124 124 II. Резерви -
III. Финансови активи - III. Печалба от текущата година 9 780
IV. Непокрита загуба от минали години -
Общо раздел А 342 124 Общо раздел А 14 780
Б. Краткотрайни активи Б. Привлечен капитал
I. Материални запаси 2 000 I. Получени заеми 50 000
II. Вземания 146 700 II. Задължения
III. Финансови средства -
IV. Разходи за бъдещи периоди 60 018
Общо раздел Б 208 718 Общо раздел Б 50 000
В. Краткосрочни пасиви 36 062
Сума на актива 550 842 Сума на пасива 550 842

Вашият коментар


9 + = twelve