Форми на физическо възпитание в предучилищна възраст

Публикувано на юни 2 2011 Добави коментар

ПУ  ” Паисий Хилендарски “

Педагогически факултет

Р      Е     Ф     Е     Р      А     Т

на тема: Форми на физическо възпитание в предучилищна възраст

Изготвил: Т Г М

студентка-ІІ курс

специалност: ПУП И НУП

фак.№ 06

проверил:………………………….

(гл.ас. Мариана Чепишева)

вторник, 23 Юни 2008 г. град Пловдив

В практиката на физическото възпитание спортно-тренировъчната дейност

и обучението се реализират при определена организация, в която се прилагат средствата и методите, наречена форма на работа. Задчите на физическото възпитание се осъществяват в системно провеждани занимания,между които има определена логическа връзка и съответна методическа последователност.

Различни форми на заниманието по физическот възпитание се характеризират с някои особености произтичащи от особеностите на учебния процес и от задачите, които трябва да се решават.Във физическото възпитание са се утвърдили две големи групи форми:

?    организирани занимания

?    самостоятелни занимания

Организираните- реализират се винаги под ръководството на спортен педагог;

Самостоятелните-провеждат се самостоятелно в дневния и седмичния режим на занимаващите се;

Класификация на формите на занимания по физическо възпитание  в предучилищна възраст:

Физическот възпитание в предучилищна възраст се реализира в няколко вида форми. Всяка форма е спецефична и има своите особености, които се обуславят преди всичко от задчите и техните решения.

Критерии въз основа , на които се формират формите на физическото възпитание:

 • форми с формиращ и развиващ ефект-по своя обем и по осъществяваното натоварване, те се явяват много важен стимулатор за цялостното развитие на детето, особено за развитието на неговото тяло и функции;
 • форми с хигиенен или ободряващ ефект-спомагат за балансирането на дневния режим. Те са с по- малък обем и интензивност.Не оказват по-съществено формиращо въздействие върху развитието на детето;

В детските градини се практикуват три вида форми:

 • ежедневни- характеризират се с хигиенен ефект;
 • седмични-за тях е характерно, че те са с градивен и формиращ ефект;
 • периодични-те също са с градивен и формиращ ефект;

 1. 1. Утринна гимнастика-тя е ежедневна форма.

Утринната гимнастика,още го наричат утринно раздвижване е неразделна част от организирания двигателен дневен режим на децата в детската градина. Основните цели са насочени към:

@    привеждане на организма на децата от състояние на покой от нощния сън към състояние на бодърстване и готовност за образователна дейност през деня;

@    повишаване на емоционалния тонус чрез динамични упражнения и подвижни игри,изпълнени с приятен музикален фон. При топло време на открито,при хладно време в добре проветрени, но не студени занимални.

@    възстановяване на пластичността (гъвкавостта) на мускулно-ставния апарат,която е най-ниска сутрин. Работата за гъвкавост се извършва след много добро предварително разгряване, в противен случай е възможно получаването на травми;

@    стимулиране на основните функционални системи (дихателна, сърдечно-съдова, мускулна, нервна)

Утринната гимнастика се провежда в 8 часа преди закуска. Има продължителност 15-20 минути. Подходящи средстава, които се използват: изправителни и дихателни упражнения, различни видове ходене

(вкл.маршировка),бягане по различни начини, но не спринтово и да е с малка продължителност; общоразвиващи упражнения (кръгове, махове, наклони, извивки, клякане, подскоци),подвижни игри (музикално-двигателни ,народни, забавни).

*** Команди, строеви упражнения и разпореждания в утринната гимнастика не се препоръчват.

Счита се ,че едно утринно раздвижване е добре проведено, ако е преминало с бърз темп, с добро настроение и музикален съпровод.

 1. 2. Подвижни игри

Те са водеща дейност в предучилищната възраст. Тази форма се провежда като задължителна нерагламентирана в целодневната група един път седмично с продължителност 30-35 минути. Включва различни видове подвижни игри:

@ с организиращ характер- със строяване и престрояване, с организирано придвижване в пространството;

@    с общо въздействие (комплексно вурху цялото тяло);

@    музикално-двигателни игри (с ритмично ходене, бягане, скачане, танцови стъпки и др.)

@    спортно-подготвителни игри с елементи от различни спортове, както и различни състезания (надскачане, надхвърляне, надбягване и др.)

@    игри за усъвършенстване на техниката на естествено- приложните движения;

@    игри за развиване на двигателните качества- бързина, сила, издържливост, ловкост, гъвкавост и разновидностите им;

@    щафетни игри;

@    сюжетни и безсюжетни игри;

@    народни подвижни игри;

@    успокоителни (бавни) игри и др.

При структурирането на игрите се спазват следните основни принципи:

-       натоварването на организма на детето е постепенно, т.е. първо се планира игра за раздвижване и включване на разлизчните органи и сиситеми;

-       при провеждане на игрите с напълно овладени двигателни действия се изисква те да се планират в началото, преди възникване на умора;

-       игрите трябва да бъдат разнородни, ангажиращи различни мускулни групи;

-       игрите трябва да включват различни естествено-приложни движения (ходене, бягане, скачане, хвърляне, прекатерване и др., но групирани така, че да натоварват не само долните или горните крайници, а въздействието им да е комплексно);

-       игрите за развиване на двигателните качества се планират според изискванията на съответните качества ( т.е. бързина и ловкост- в началото, за сила и издържливост- преди заключителната част);

-       предпоследната игра е или народна, или забавна, или щафетна за повишаване на емоционалния тонус на децата:

-       последната игра е успокоителна (бавна).

Подвижни игри в различни възрастиви групи:

В І възрастова група

Тук се използват сюжетни игри- те са с приимъщество в тази възраст от всички останали.Те са с елементарни правила и лесни за изпълнение. Сюжета подсказва на детето движенията, които трябва да се спазват. Обикновенно героите са познати на децата- птички, мишки, агънца, котенца и др. Използват се диадеми, медальони, значки за обозначаване на съответния обект.

Сюжетните подвижни игри имат една водеща(играе се от учитетелката) и една обща роля (играе се от всички децата).

Видове игри със сюжет- „Трамвай”, „ Самолет”, „ Влак” и др.

Безсюжетни подвижни игри – това са упражнения, които имат много малка двигателна способност.

Видове игри без сюжет- „ Догони балона”, „ Донеси перцето” и др.

Музикални подвижни игри-желателно е да има поне една.

Видове игри с музикален съпровод-„Спи зайче сиво”, „ Вятърна мелница”, „Врабчето” и др.

*** В І група не се играят спортно-подготвителни и щафетни игри.

Във ІІ възрастова група

В тази възраст освен посочените игри в І група се използват още- щафетни и спортно-подготвителни игри. Детето вече изпълнява водеща роля в игрите, а учителят участва много малко. То разбира тактиката на играта и разбира, когато някой друг не спазва правилата. Появява се в тази възраст двигателния анализатор.

Сюжетните подвижни игри- В тази възраст този вид подвижни игри са с по-богат и по-разгърнат сюжет.Тези игри включват по-големи изисквания за точност на изпълнението, увеличава се броя на правилата(2-3). Има водеща и обща роля, която може да се играе от едно дете.

Видове игри със сюжет-„ Зоологическа градина”, „Скорци”, „Ковач” и др.

Безсюжетни подвижни игри- в играта детето започва да се учи самостоятелно да съчетава усвоени упражнения и да ги изпълнява в нова, по сложна обстановка.

Музикални подвижни игри- тези игри в тази възрастова група имат богата емоционална наистености способства за затвърдяване на плавни, ритмични и изразителни движения от децата.

Щафетни игри- отанчало съревнованието тук е индивидуално ( Кой пръв ще донесе перцето или топките? ), след което става колективно ( „ Кой отбор е по бърз?” ). Постепенно личните интереси отстъпват пред колективните.

Спортно-подготвителни игри- използват се за усвояване на елементи от някои видове спортове и спортни игри. Такива са: „ Топка над мрежата”, „ Подай бързо топката” и др. Прилагат се като самостоятелна форма след 10:30 часа.

В ІІІ възрастова група

Децата в тази възраст обожават разгадаването на гатанки, търсене на предмети („ Щъркел и змия”, „ Намери панделката”). Всички видове игри намират приложение. Използват се различни сигнали. Например в играта „ Птички в гнезда”- сигнала е „птички дъжд”.

Сюжетните подвижни игри-сюжета тук е богат. Имаме възпроизводство на различни събития от живота и отразяване на реални взаимооотношениия в игровата ситуация.

Видове игри със сюжет- „ Малките строители”, „ Млад работник”,    „Космически полет”, „ Зеленчукова градина” и др. Главната роля в играта се изпълнява от децата.

Безсюжетни подвижни игри-съдържанието на тези игри в тази възрастова група се усложнява чрез включване на по-сложни двигателни действия в комбинация- „Хвърляне и ловене”

Музикални подвижни игри- тези игри се отличават с по-голяма сложност. Използват се игрите- „ Хорце”, „ Катеричка”, „ Гълъби” и др. Те имат голямо емоционално въздействие.

Щафетни игри- тези игри в ІІІ група се използват с преимуществено. Вече условията и правилата са с по-сложен характер. Осигурява се по-голямо натоварване за целенасочено развитие на физическите качества. Включват се добре познати и предварително разучени физически упражнения. Възпитават се  нравствени качества като: колективност, честност, взаимопомощ и др.

Спортно-подготвителни игри- в съдържанието на тези игри се включват елементи от видовете спорт-ролкови кънки, федербал, игри във вода, колоездене, пързаляне с шейни; както и елементи от спортни игри-баскетбол, волейбол, хандбал, баскетбол и др.

 1. 3. Разходки

Разходките като форма на физическо възпитание имат хигиенно-оздравителен характер. Тяхното провеждане зависи от естествените природни фактори. Разходките са ежедневна форма и в зависимост от възрастовата група тяхната продължителност е от 20-60 минути. Те спомагат на децата да се запознаят с природата, с забележителностите на родния край, съдейства за затвърдяване на основните движения: ходене, багане, скачане, хвърляне, провирване, прекатерване и др. Освен оздравително, разходките имат ù възпитателно-образователно значение. Престрояването на открито в съчетание с активни движения повишава устойчивостта на детския организъм от неблагоприятни атмосферни условия, подобрява обмяната на веществата и дейноста на сърдечно-съдовата система. Възпитават се  нравствено-волеви качества като: колективност, честност, взаимопомощ, сътрудничесво и др. Съдържанието и продължителността на разходките  се определя от възрастовата група, подготовката на децата, сезона и метерологичните условия.

Методика на провеждане:

Предварителаната подготовка включва:

-       проучване на района-парк, гора, ливада, езеро, язовир, река и др.;

-       избор на маршрут и способи за провеждане;

-       уточняване на местата за почивка и отдих;

-       вземат се под внимание всички естествени условия за целенасочено упражняване- ручейчета, наклонени и повалени дървета, храсти и др.;

-       включване на целенасочени подвижни игри и физически упражнения, определяне на тяхната последователност и продължителност;

-       подготовка на необходимите физкултурни пособия-топки, обръчи, въжета, велосипеди, шейни и др.

Преди разходката е необходимо педагога да разясни на децата мотивирано целите и задачите. Показател за добре организирана и проведена разходка е бодрият и жизнерадостен вид на децата.

 1. 4. Закалителни процедури-това са естествени форми

-       въздушни бани (разходки в природата)

-       слънчеви бани

-       водни процедури -обтриване с мокро кисе, обливане на отделните крайници, обливане на цялото тяло

 1. 5. Спортно-подготвителни упражнения и игри (СПУИ)

Идеята на спортно-подготвителни упражнения и игри е да обогати и усъвършенства моториката на децата с достъпни елементи от техниката на различни видове спорт и за постигане на спецефична готовност за училище.

Задачи:

-       закаляване на децата

-       обогатяване и развитие на моториката

-       усвояване на теоретични знания относно термините,правилата и техниката за различните видове спорт

-       създаване на начална ценностна ориентация към занимания с физически упражнения и спорт

СПУИ- планират се 2 пъти седмично. Продължителността им е колкото обучаващата ситуация.

В тази форма обучението е дискретно, децата сами избират какъв спорт да спортуват и каква да е неговата продължителност.

Структура на формата СПУИ:

 1. Подготвителна част- около 10 мин. за разгряване
 2. Основна част-около 20 мин:
 • разучаване на нов елемент от даден вид спорт;
 • затвърдяване и  усъвършенстване на 2-3 елемента, които могат да бъдат както от един спорт, така също и от 2-3 вида спорт. Използва се груповия метод за организация в 2-3 подгрупи, които сменят местата си;
 • развиване на двигателни качества 2-3 минути- фронтално, посменно, кръгово или с равномерния или променливия метод.
 1. Заключителна част-окло 3-4 мин;
 • успокоителни упражнения за възстановяване на детския организъм;
 • анализ на постигнатото;
 • поздрав за освобождаване на групата;

І възрастова група- плуване, велосипеди с 3 колела, шейни, детски автомобили, тротинетки, детско камионче, бадмингтон и тенис на маса (упражнения с ракетка или перце).

ІІ възрастова група- плуване, велосипеди с 3 колела, шейни, ролкови кънки, минифутбол, минибаскетбол, минитенис, бадмингтон.

ІІІ възрастова група- упражненията, които се прилагат във ІІ възрастова група + минифутбол, минибаскетбол, миниволейбол и велосипеди с 2 колела.

В съдържанието на СПУИ се включват народни и забавни игри.

Материална база- топки (20-30) за футбол, баскетбол, волейбол; задължително по 2 малки плътни топки за всяко дете ( 40-50 броя); 5-6 велосипеда; 5-6 комплекта федербал с много перца; 2-3 големи шейни;

5-6 малки шейни; 5-6 мрежи за тенис на корт и съответните комплекти; 2 мрежи за волейбол; 4 баскетболна коша; 2 футбони врати; 6-8 чифта ролкови кънки.

5. Основна учебно-познавателна форма ( двигателно-сетивна активност)

Тази форма се провежда 2 пъти седмично по определен план  и с относително постоянна група от деца. Това дава възможност чрез нея да се реализират задачите на физическото възпитание. Съдържанието ù служи за основа при планирането на останалите форми на ФВ. Всяка обучаваща ситуация решава един малък брой задачи. Разделят се на 3 групи- оздравителни, образователни и възпитателни.

Оздравителните- свързани са със закаляването, обучението за правилно дишане и профилактиката на заболяванията на опорно-двигателния апарат, както и обмяната на веществата.

Образователни- една обучаваща ситуация има 3 образователни задачи:

-       обучаване на естествено-приложни движения

-       обучаване на подвижни игри

-       обучаване на физически качества

Тези задачи се формулират като: да се разучи разминаването по двойки   върху пейка или пък скок дължина със засилване; да се затвърди подвижната игра- „ Лястовички без гнездо

Възпитателни -те се обуславят от характера на учебното съдържание и възможностите, които предоставя..

Възпитаване на волевата сфера на личността-катерене, скачане, решителност, воля упоритост. Една част от игрите дават възможност за умствено възпитание- детето да рзпознава кое е отпред, кое е отзад, също така и цветовете на предметите, звукопроизношението.

СЪДЪРЖАНИЕ:

-       естествено-приложни упражнения

-       подвижни игри

-       строеви и ОРУ

-       ритмични и дихателни упражнения

-       аеробна гимнастика

-       народни хора и танци

Обучаваща ситуация във ФВ подобно на урока се дели 3 части: подготвителна, основна и заключителна.

Подготвителна част

Цел- да разгрее децата и да ги подготви за по-големи натоварвания

Задачи

1)     да концентрира вниманието и да мотивира за предстоящата дейност

2)     да разгре основните групи

3)     да усъвършенства координацията на децата

Разучават се ОРУ и строеви упражнения

Средства

Организиращ момент, в който се ситуират нещата.

строеви упражнения

равновесно ходене- ритмични упражнения

бягане- аеробни упражнения

ОРУ- аеробни упражнения

Основна част- да се изучат естествено-приложни упражнения и подвижни игри. Начално разучаване, задълбочено разучаване, затвърждаване и усъвършенстване. Развиване физически качества.

Съдържанието е по:

-       естествено-приложни упражнения

-       подвижни игри

-       строеви упражнения

Методичен ход:

1)     да се разучи новото упражнение

2)     за задълбочено разучаване- възможност за голям брой повторения и голямо функционално натоварване

3)     силно динамична подвижна игра- за постигане на по-голямо физическо натоварване

Заключителна част

Задачи- да успокои децата и да възстанови работоспособността им; намаляване пулса и кръвното налягане; регулиране на емоционалното състояние

Средства-музикални и успокоителни игри, народни хора и танци.

Типове и варианти на основната учебно-познавателна форма:

-       За затвърдяване и усъвършенстване-всички задачи са за затвърдяване и усъвършенстване

-       Смесен тип- 2-3 двигателни задачи + една подвижна игра

-       Контролен тип- за начално разучаване

6.Спортни празници- те са периодична форма. Чрез тях се прави отчет на извършената образователно-възпитателна работа по физическо възпитание, за определен етап от време. Празниците са едно много радостно събитие в живота на децата. Те създават много емоции. Демонстрират степента на овладените двигателни умения и навици, развитието на физическите качества. Има съпоствяне на възможности между децата.Спортния празник се провежда в детската градина, предназначен е за децата, а не за зрителите. Педагога трябва предварително да е подготвен, който да създава емоционална връзка между отделните упражнения и игри, изпълнявани от различни възрастови групи. В прзника са включени различни игрови етюди с участието на любими герои от приказките, музикални игри, стихове.

Организация и провеждане на физкултурните празници- 2 пъти в година зимата и пролетта.

Зимни празници-имат определен сюжет нампример- „ Зимно веселие”,

„ Около елхата”, „Снежанка и дядо Коледа”.

Пролетните – по- богати по съдържание от зимните. Предварително се изработва план-сценарий за реализацията,за който отговаря целия колектив на детската градина. Например- „ Татко, мама и аз”, „ Празник в планината”, „ Спортуваме съвместно”.

7. Екскурзии- те са еднотипни на разходките. разликата е, че те са периодични и се ходи до по далечни обекти с използване на превозни средства и по времетраене са по продължителни (до обяд или цял ден). методиката им на провеждане е същата.

Използвана литература:

1.Теория и методика на физическото възпитание -1990 година

под редакцията на доц. Иван Попов

2.Теория и методика на физическото възпитание- 1996 година

под редакцията на Рачев и В. Маргаритов

3.Лекции по ТМФВ – преподавани от гл.ас. М. Чепишева 2008 година

4.Програма „ Ръка за ръка”- за подготвителна група

Д.Гюров, Ир. Колева, Л. Витанов, В Гюрова

Вашият коментар


eight × = 24