Физическата култура на съвременното

Публикувано на септември 15 2011 Добави коментар

1 ТЕМА :Физическата култура на съвременното общество1.Физ.култ.- част от общата човешка култ.Тя е съвкупност от научни И практически постижения ,насочени за постигане на физ.съвършенство И проявлението му в обществената практика И ежедневието на човека.

Показатели и критерии на физ.култура – нивото на здравете на населението , състоянието на физ.развитие, физ.дееспособност,физ.образование на населението ,масовостта на спорта.

Функции на физ.култура

I .Специфични –образов. ,приложими, спортни и специфични рекреативни и оздравително-рехабилитационни функции.

1)Специфични обазов. Функции –свързани са с формиране на важни двигателни умения навици и свързаните с тях знания.

2)Специфични приложими функции-свързани са с профес.-приложна физ.подготовка за трудова дейност(пожарникари , полиция , охрана , автомонтъори )

3)Спортни функции –в сферата на елитния спорт ,където се преследват високи спортни постижения.Физ.култура в този случай е фактор за достигане на максимални резултати ,непосредствено свързани с възможностите на човека.

4)Специфични рекреативни и оздравително –рехабилитационни функции-в този случай физ.култура е фактор в борбата с умората ,за удовлетворяване на емоционални потребности и възстановяване на временно загубени функционални възможности на организма.

II.Общи функции : естетически , нормативни и информациони (информативни)

1)Естетически ф-ии – позволяват на хората да удовлетворяват своите потребности в усилията за постигане на физ.съвършенство и здраве.Естетич. ценност на красотата на телосложението и телосъдържанието .

2)Нормативни ф-ции – свързани са с практиката.Имат регламентация и оценъчна функция по отношение на държавниите стандарти за физ.дееспособност (годност), критерии за нормиране на натоварването с физ.упражнения,нормативни показатели за спортни постижения.

3)Информативни функции –състои се в натрупване разпространение и предаване на ценните сведения за човека и неговите възможности в областта на физ-то възпитания както и формите , средствата и методите за тяхното развитие.

4)Раздели на физ.култура

1) Базова физ.култура –основен компонент.Тя се подразделя на „училищна” и „пролонгираща”(действаща след завършване на средното образование)ВУЗ , армия , специализирани школи , спортни клубове за масов спорт)

1.1 Училищна физ. Култура- определя се от физ.възпитание.В този процес се осигуряват основно физ.образование , базово ниво на обща физ.поготвеност , развитие и усъвършенстване на моториката

1.2 Пролонгираща – надстройка на уч.физ.култура –Основна цел е да се постигне и съхрани обща физ. Подготовка от по-висока степен.

1.3 Професионално- приложна физ. Култура

1.4 Оздравително – рехабилитационна физ. Култура – организиране на дейности ,които са свързани с лечение на заболявания и възстановяване на организма след заболявания  и травми.Това се постига чрез лечебна физкултура и кинезитерапия.

1.5 Фонова физ.култура

-хигиенна

- оздравително-рекреативна –осигурява здравословен отдих ,удовлетворяване на емоц.потребности,свързани със съдържателно развлечение(анимация)

2 ТЕМА :Предмет , цел, задачи и съдържание на ТФВ.Основни понятия.

1.Цел на ТФВ : постигане на добро здравословно състояние ,физ.трудоспособност и творч.дълголетие.Тези 3 компонента изграждат представата за физ.съвършенство на човека.

2. Задчи на физ.възпит.: образователни , оздравителни и възпитателни

2.1Образователни –свързани са с цялостно формиране на система от двигателни умения и навици , които се прилагат в ежедневието или в спортната практика.

2.2Оздравителни – насочени са към всестрано физ.развитие за повишаване функционалните възможности и защитните функции на организма.Свързани са с регулиране на телесното тегло, подобряване на телосъържанието,противодействие на телесните изкривявания ,плоскосъпие.Деца с плоскосъпие се затруднява при изпълнението на някои физ.действия.

Възпитателни-решават се непрекъснато и паралелно с образов.и оздравит.в училище процеси по физ.въспит. и спорт.

Значението на физ.възпит.се оценява и през призмата на валеологията –наука за здравето чрез връзка м/у медицината и физ.култура.

III.Предмет на ТФВ- изучаване на общите закономерности на управление на процеса за физ.усъвършенстване на човека.

IV.Обект на изучаване на ТФВ :

1)Моторика  и разнообразна двигат.дейност на човека

2)Самият човек ,неговата активност и адаптация към въздейств.на фи.упр-я

3.Методите на обуч.закономерностите на формиране на двиг.умения и навици ,методи за развиване на двиг.качества и др.

V.Субект – човекът като ръководител на учебния процес по физ.възп.и спорт –спортен педагог, тренъор , учител.

VI.Основни понятия на ТФВ : физ.култура, физ.въспитание , физ.развитие, моторика, физ.дееспособност,физ.образов., физ.съвършенство, физ.рекреация(отдих), спорт

1)физ.култура

2)физ.възпит.-организиран педагог. Процес оказващ формиращо въздействие в/у човешката личност.Осъществява се чрез физ.упражн.в тясно взаимоодейств. с естествените сили на природата и хигиенните фактори.

3)Физич.развитие –биологичен пр-с свързан с онтогенетичното изменение на морфологичните и функционалните признаци на човешкия организъм.При определена насоченост на заниманията с физ.упр., човешкият организъм да се формира структурно и да се усъвършенства функционално.За оценка на физ.развитие се интерпретират показателите ръст ,тегло, гръдна обиколка и жизнена вместимост.

4)моторика – съвкупност от всички движения на човека ,които се зползват као средство за неговото обучение ,развитие и възпит.Обикновенно това понятие се отъждествява с  понятието „двигателна култура”

5) Физическа дееспособност – дава представа за общата работоспособност на организма .Определя се от количествените резултати , които отразявт степента на  развитие на физ.качества.(бързина,сила, издръжливост, ловкост и гъвкавост)

6)Физическо съвършенство – обединява постигането на физ.развитие ,физ.дееспособност и физ.образование – онсовната цел на физ.-то възпит.

7)Физ. Образов.- характеризира функционалните изменения  в двигателната и умствено-познавателната сфера в процеса на физ.възпит.Основен компонент на физ.възпит.  специалната методическа подготовка за преподаване на физ.възп.в резултат образов.звена за ръководене на уч-та дейност.

8)Физ. Рекреация(отдих) – специфична двиг. Дейност ,чиято цел е да възтанови физ.и умствени сили на човек

9)Спорт-отразява необходимостта на човека да развива усъвършенства и демонстрира своите  двигателни и марално-волеви качества и способности.

3 ТЕМА :Средства и физ.възпит.Физич.упражнение като основно средство.Естествени сили на природата ,хигиенните фактори ,спортна дейност и физ.труд като допънителни средства.Класификация на физ.упражн.Същност и характеристика на видовете дейности във ФВ”игри , гимнастика , спорт и туризъм

Основно ср-во за физ.възпит. е физ.уражнение а допънителните са природните сили,хигиените фактори ,физ труд и спортна дейност.

Физ.упражения –съзнателно волево действие ,педагогически осмислено за оказване на положит.въздействие в/у всестранното физ.развитие и двигателното усъвършенстване на човека.Физ.упражн.са многообразни и трудно се прави класификация.Някои упражн.са с елементарна структура –клякане ,ставане , вдигане-смъкване на ръце.Някои са по сложни изградени от няколко прости –скок със засилване ,бягане скачане преземяване.В/у развит.на Физ.упражн.оказва влияние –развит на човека,техниката , науката.Съществъването на физ.упр. предопределя развитието на много спортни дисциплини.ФУ са неизменно средство за развиване на моториката на човека.Човек има потребност от движение,ФУ са средство за преодоляване на хиподинамиката и обездвижването на човека.ФУ като средство спомагат за двиг.усъвърш.на човека и за преодоляване на болести.ФУ имат специф. Форма и съдържание ,които се съчетават.Формата –видимата страна на движението ,техниката на упр.съвкупност е от отделните параметри и елементи –пространствени ,времеви и пространствено-времеви характеристики.Това е посока на тялото,амплитудана движението.Съдърж.-въздейств. Което се отнася и елемените от които се състои движението (засилване ,отскок, приземяване)Съдържан.и формата се изменят в зависимост какво вли          ние искаме да окажем в/у организма.Непрекъснато се усъвършенстват движенията и се стига до техника (съвкупност от взаимосвързании целенасочени движения е висока ефективност при минимална загуба на енергия)на движ.Техниката се дели на :основно звено и детайли на техниката.Осн.звено е онази част от упр.без която то не може да съществува.ФУ имат своите характеристики :изпълняват се в определена посока с даден темп ,скорост….

Характеристики:

1)Пространствени-положение на тялото траекторията с нейните компоненти (форма , посока , амплитуда)Положението на тялото е от съществено занчение за ефективността на изпълнението на деиствието.По форма движенията са прави  и криволинейни .Посоката  се определя спрямо осн.равнини на тялото (фронтална, спрямо ориентир посоката има голяма значение за крайния резултат.Амплитудата е размаха на движението.Измерва се с градуси , метри ,см.Това е когато се извършват махови движения.Зависи от еластичността на ставите ,мускулите.Амплитудата зависи и от възрастта на дадения човек.

2)Времеви –продължителност, темп, ритъм :Продължит.- измерва се в сек, мин, часове, брой повторения.Продължит.зависи от кординационната сложност.Продължит.-чрез нея се регулира натоварването.Тренира се идържливостта.Темп- Броя повторения за единица време.Чрез него се регулира натоварването.Зависи от масата на движестите се части и от теглото на уреда.Ритъм –среща се при много фазни движения с цикличен характер.Определя се от съотношението на динамичната и кинематичната характеристика на движението.Промяна на темпа на движението.

Едновременност и последователност- те са от съществено значение

3)Пространствено времеви –скорост , всяко упр. Се изпълнява с опред.скорост.Скоростта може да е постоянна или променлива.Повлиява се от съпротивлението на околната среда , от дължин.на крайниците.

4)Силово – силата на съпротивление на средата , силата на тежеста на уреда, сила на триене, съпротивл на партнъора.Вътр.мускулно усилие, пасивни силина спортно двиг.апарат,еластичн.на мускули.Възникват при взаимод.на отделните части на тялото.

Кинематична структура- пространствени и пространствено-времеви а силовата определя динамичната структура.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФИЗ.УПРАЖН.:- ивършва се по отделни признаци.

1)Въз основа на биомеханичната им структура  биват :циклични , ациклични , смесени.

1.1 Циклични – при които има повторяемост на едно движение многократно без да се изменя структурата. – ходене , бягане , плуване, колоездене, гребане

1.2Ациклични –съчетания в гимнастиката, фигурно пързаляне скачане във вода

1.3.Смесени –скок на дължина със засилване , бягане с препядствия, биатлон, футбол

2) В зависимост от характера на усилието и напрежението на мускула:

Биват :Статични и динамични

2.1.Статични – напреж.на мускула нараства упр-я „вдигане на тежести , висове, кръст на халки , рали1ни видове опора, челна тилна стойка.

2.2.Динамични- Променя се дължината на мускула а напрежението НЕ : хвърляне на малка топка в далечина, ходене, бягане, плуване, гребане

2.3.смесени-скално катерене съчетание на успоредка

3)Според интензивността- (мощността)- се определя от обема работа за еденица време.Делят се на :нач.упр. с максимална мощност ,упр. С субмаксимална мощност , със голяма мощност, и упр. С умерена  интензивност.

3.1 Упр с максимална мощност- с голяма скорост голямо усилие кояо е 95-100 % усилие.Изпълн.се с голям разход на енергияза кратко. Време.- бягане 60м. , 100м, 200м ,гладко бягане, тласкане на гюле

3.2.Упр. със субмаксимална – продължит.е 30сек. До 1-2мин.Усилия с около 80-85% от пределните възможности –лека атлетика , бягане 400м бягане 800м , плуване 400м

3.3.Упр. с голяма интензивност – продължит. От 3-5м до 30  – 1мин.- извършва се натоварване от 1500до 2000 м – ходене , бягане плуване, от 800-1500 м ,.В организма настъпват големи изменения , интензивността е малка.Пулсът достига до 200-220удара в мин.Това с а трудни упр.

3.4.Упр. с умерена интензивност – над 40-50 мин. – маратонско бягане -42км 195м , бягане на 10 000 м , 30 км , ски бягане, плуване на дълго растояние ,уристически походи.Енергията се изразсходва с голяма степен и възстановяването  е продължит.

3.5. Смесен х-р :

4) Според характера и естеството на енергийното осигуряване – като има израсходване на енергия после трябва д аима и възстановяване=аеробни , анаеробни , смесени

4.1. Аеробни –няма кислороден дълг.Малка интензивност за повече време-маратон 20000, 1000м походи

4.2. Анаеробни-има кислороден дълг и след упр.се наваксва кислорода.Голя интензивност за малко време.50 , 100 , 200 . гладко бягане.

4.3. Смесени – в един момент има кислороден дълг  и в друг момент наваксваме –баскетбол, футбол ,ин др

5)Според характера на въздействието – 50м гладко бягане , вдигане на тежест –сила.

Упр. За сила ловкост смесени

6)По аналитичен признак –в/у коя част на тялото въздейства : за горни крайници , за странични мускули , за долни крайници

7)Според заеманото положение на тялото или изходно или положението в което се извършва действието: кълбо напред осн. Стоеж ,бягане на дълги растояния –висок старт (над 400м), бягане на къси растояния-нисък старт

4 ТЕМА  : Същност и особеност на гимнастиката

Заема основно място в системата на физ.възп.
Цел: Подпомага физическото развитие.усъвършенства двиг. и координац.способности на човек.Тя е шиеоко понятие,основно ядро на обуч.Особености – чрез упр. Може да се въздейства в/у всички основни функции на организац. С голямото си разнообразие е достъпна за вс.възрастови групи.Чрез специфични ср-ва оказва силно въздействие в/у учениците.-контрол, самоконтрол, точност, морално-волеви качества,преследва се точност на движенията- 1,2,3 клас се говори за гимнастически упр.-носят белега на гимнастиката а не е истинска гимнастика.Разнообразни ср-ва – 1)строеви упр.-те са особено важни за ПУВ и НУВ-строяване и престрояване в редица/колона;обръщане на ляво на дясно ,кръгом , преброяване.2) Общоразвиващи – най-използвани , ;разнообразни взети са от основната гимнастика;повдигане и снемане на ръце; наклони; клякане имат за цел да разгрет организма.въздействат в/у различни части на тялото.Трябва да са в анатомична последователност –от горе надолу и завършват с комплекс-изпълняват се на место ,единично , по двойки, с или без уред .3)Приложни- ходене  ,бягане ,прескачане ,лазене ,скачане и др.-усвоени са в предуч. Възраст правят се за подобряване на физ.развитие.Тези движ.мож да въздействат негативно в/у крайния резултат-напр. Бягането ако е неправилно пречи в/у др.

4)Подвижни игри и щафети – носят белега на гимнастиката-игри с организац.х-р.Щафетните са- опорни прескоци , кълбо, катерене, (слизане по гимнасич.стена) 5) – Упражн.на уреди -оказват влияние в/у координац.- гимнастич.стена, пейка , постелка ,скрин,греда. 6 ) Акробатични упр.- Развиват съобразителността, сила ,смелост, ловкост, гъвкавост, 7) Упражн.от худож. Гимнастика- носят красота, изящество ,грациозност; равиват чувството за ритъм. 8) Движ.от бълг народни танци и от класически танци- съдействат за изучавнето на тези танци-право хоро , самоковско хоро , 9/8 ,омуртажко хоро.
Видове гимнастики – осн.гимнастика, със спортна насоченост , аеробика, каланетика, лечебна гимнастика, спортно –спомагателни гимнастики.

Туризъм

Движ- пешеходно пътуване предимно през планински район .Упражн, за ориентиране ,състезания,съвкупност от разл.движ.сред природата.

Колектична дейност- е училище преобладава : зелено училище, снежно училище,-наподобяват туризма.Най-популярни – излет, екскурзия, поход, туристич.пътешествия.пешеходен ,ски туризъм ,авто туризъм, коло-туризъм,воден туризъм в зависимост от средствата.Пнанински, равнинен, пешеходен, смесен-в зависимост къде се провежда.

5 Тема : Същност и особености на спортната дейност

Осн.компонент.Спец., активна,двигателна дейност ,която цели максимална проява на човешката способност.Масово оздравяващ спорт ,за високи спортни постижения.Яволюция на понятието спорт.През 1992 год се приема че „спорт” означава всяка форма на физ.дейност.При анализ на спортната дейност -2 уточнения- 1) масовия спорт –подобрява здравословното състояние и повишава работоспособността, предпоставка за развиване на големия спорт. 2 ) Големия (елитния)спорт- изразяват се способности на спортистите и се регистрират рекорди ; задължит.тренировки.Общото м/у двата е че за постигане на майсторство трябва да се започне от ранна възраст.

Обуч. по физ.възпит.и спорт –броя на групите –провежда се в извън урочните форми .Учителят предварително се запознава с ДОИ по физ.възпит.и спорт –кои са задължит.ядра и кои избират.Уч-лят трябва да има квалификация и съответните знания, за да подготви спортист .Извънучебно се организират спортни клубов и школи.Уч.спортни школи- главна организация занимаваща се с уч.спорт.В нач.етап ученика трябва да получи достатъчна подготовка ,за да избере по-нагоре обуч.в съответната спортна дисциплина.Най-популярните състезания в уч.- ученическите игри 0 вътрешни, общински , областни, републикански.Провеждането съдейства положит.за създаването на условия за свободен достъп и изява на уч. отбори .В началото на учебната година се изготвя спортен календар ,който се утвърждава от директора.

6 ТЕМА Двигателни навици и закономерности за формирането на двиг.навици

Обуч.по физ.възпит. е насочено към съзздаване на двиг.навици.Първо и най-важно условие е съзнателно обучаване.Знанията са закодирани понятия и представи.Класифицир.се в 4 групи:

1)Елементарни 2)За цялостно двиг.действие-по-сложни 3) Вътрешно-предметни-методика ,хигиена 4)Междупредметни-вр.с др дисциплини.

Образов.зад.-създаване на двиг.умение-движ.се извършва с много усилия и след много повторения се усъвърш.и се зъздава Двиг.навици.Уменията и Двиг.нав.във физиологията се именуват като двиг.координации.

Фази :

1 .На генерализация 2. На постепенна концентрация-възбужд.се концентрира в съответния център на мозъка и се изчистват излишните компоненти  и движ стават по-съвършенни .3.На автоматизация – напреднала стабилизация м/у възбуждане и задуржане в съответните центрове.Мисловната дейност се измества в др посока,как технически най-правилно да се изпълни движението.Автоматизирането се получава след многократно повторение.

Етапи : 1)На нач.разучаване.2.На

Задълбочаване.3.Затвърдяване,автоматизиране

Нач.разуч.-двиг.представа чрез демонстрация; на етапи –напр.засилка ,подскок-сглобяване ; многократни опити.

Детайлно усвояване на техниката-усвояват се подробности от движ.накрая с епреминава към вариативно изпълнение.

Ученика автоматизира действ.и се превръща в дигат.навик.

Преминаването от един етап на друг е несъзнателно.Двиг навици си остават дори и след време,запазват се за цял живот,но някои двиг навици се загубват с понижаване нивото на двиг.качества-напр.забивките при волейбола –след години я няма същата сила.

1)Бързина на двиг.реакция-на старта—проста двиг реакция, сложна –при леката атлетика

-сложна –реакцията трябва да е адекватнапри дисциплини с ацикличност ; тази реакция зависи от общата  двиг култура на дадения спортнист

20Бързина на отделното движ.способност за изминаване на отделна дължина за максимално кратко време.характерна за разли1ни дисциплини.Зависи от силовите възможности на определена част от тялото.

3)Честото на движението –максимален брой повторения за единица време.В най-голяма степен на генетична заложеност

4) Бързина на започване на отделно движ.Средство за развиване на бързина-скоростни упражн.Продължит.е краткаМетод- повторния метод.Спазват се методич.изисквания –напр.кълбо напред не е за бързина;техниката да е усвоена добре и да не се мисли за самото изпълнение ,а да мисли за бързината ;продължит.да е такава ,че да към края на скороста да не падо под влияние на умората.Упражненията за бързина са  в началото на основната част ,трябва да има добро загряване преди това.

7 Тема : Двигателни качества

Издръжливост-способността продължит.време да изпълнява опред.работа без да намалява своята ефективност.Качество ,което е от съществено значение.Важни за това са дихателната и д=сърдечно-съдовата ситеми.Двигателни качество което в известан степен е генетично заложено но с тренировки може да се подобри.Бива обща и социална издръжливост.

Обща-способнстта на човек да понася голям обем работа с умерена продължит.Също се нарича аеробна- Не се натрупва кислороден дълг.

Специална –високоефективна , специфична работоспособност е рамките на конкретна…скоростна, силова , скоростно-силова.

Издръжливостта се развива около 14-15год възраст за момчетата и 13 за момичетата.

Средства за развиване-Oбща-упражн.в урочна и извънурочна форма Специфична- подбираме дейностите според вида

Методи : равномерен-работа за продължит.време с умерена интензивност без да се променя интензивността.-пробягване на опред. Разстояние с опред.темпо .

Променлив-редува се рабора с разл.интензивност-започваме с умерена и постепенно се увеличава

Интервален-повторения с по-голяма интензивност ,почивката м/у повторенията е непълна-работи се за спец.издържливост.Ако няма свръхвъзстановяване се получава низходяша и има отрицат.въздействие –ефекта на претрениране.

Състезателен метод –Контролни състезания с максимално натоварване в условия близки до състезение.

Особености : Работата за издръжливост се слага в края на основната част ,защото са натоварващи упражн.

БЪРЗИНА –Важно двиг.качество –способността да се осъществяват двиг.действия за мин.период от време.Бързината се проявява при упр.с максим.интензивност.Двиг.качество което е капризно зашото е генетично обусловено .Зависи от биохимична гледна точка от скоростта на разграждане и ресинтезиране на органичните вещества.Свързано е с качеството сила- тя е основан за максим.динами1на сила.

ЛОВКОСТ- комплексно двиг.качество вкл.други качества.Способност на човек да координира своите движения по време,пространство ,ритъм и усилия.Придобитото умение човек да преустройва двиг.си умения- при ацикличните дисциплини.

Средства за развиване: Спец.упражн.за ловкост предизвикват дразнене на нервната система с голяма честота.

Задачи:Да се повишават възможностите за усвояване на сложни в координац.отношение действ.Да се преустройва двиг.дейност в съответсвие с променящата се околна среда.

Последоват. За развиване на ловкост :

  • Да се разучи двиг действие
  • Да се усожни това двиг действие.
  • Усложняване чрез увеличаване на скоростта.
  • Условжн.чрез вкарване на нови елементи
  • - //- изпълнение от различни непривични изходни упражн.

Бива 2 вида:

Обща- при ежедневната двиг дейност изменение на ест.движ.

Специална-Характерна е за конкретна спортна дисциплинаЗа да се развие е необходимо ученика да има добро ниво на обща ловкост

Особености при развиване на ловкостта:Да се работи в гимнастика,където има мнгоо препядствия за преодоляване , висове и др.

Средства –подвижни игри ,юафетни игри .Упражн.за ловкост да са в първата половина на основн.част

ГЪВКАВОСТ- от съществено значение е за дисциплините свързани с гимнастиката.Характерна е за упр.с голяма амплитуда.Определение-способност да изпълнява движение с голяма амплитуда.ПУВ И НУВ са най-интензивни периоди за развиване на гъвкавостта.Амплитудата зависи от подвижността и еластичността на ставите ,ставните повърхн.ставнте връзки ,сухожилията и мускулите.Гъвкавоста зависи от температ.на околната среда 1град.темп.-1 гъвкавост.Зависи  и от периода от деня – 10 -11 и  15-17 h.са най-благоприятни.Гъвкавостта се разделя на активна и пасивна.Активната е тогава когато амплитудата се получи вследствие на собственото съкращение на мускулите.Пасивната-амплитудата се получава и в следствие на външно влияние –помощ от съученик или учител.Гъвкавостта е двиг.качество което не зависи от генетичните заложби и се постига чрез упражн.но не остава трайно –ако се спрат тренировките се губи и гъвкавостта. 4-9-13год. Най-добра възможност за подобряване на гъвкавостта след 16г. Са по-малки възможностите да се развие.Гъвкавостта зависи от индивидуалните особености.Средства за развиване :упр.които се изпълняват с голяма амплитуда –упражн за разтягане.

Методи за развиване:Повторния метод-във всяко следващо повторение да се увеличава силата на въздейств.но да се спазва принципа за постепенност, упражн се правят след добро разгряване и разтягане.Упражн за гъвкавост може да се сложат по всяко време н 1аса ,но след добро разгряване.

8 ТЕМА: Възрастови анатомо-физиологични и психологични особености на децата от НУВ

На 10год.момич.изпреварват момч.в ръстово отношение 1-3см.После темпа намалява .Костите не са равити, а са богати на хрущяли.При момичетата таза нараства.Теглото също се учвелич.около 27-28% от общото тегло.Музкулите разгъвачи изпреварват развитието на муск.сгъвачи.Сърцето расте успоредно с развит.на тялото като се получава ускорение при развив.на сърцето в тази възраст.Кръвното налягане също се увеличава.Сърдечните съкращен.(пулса)също са по-високи от възрастн човек.Дихателната систем.при децата има по – повърхн.дишане,т.е.не се използва целия обем на дробовете.Настъпват внезапни промени в режима на ученика-трябва да стои седнал докато е в час , затова часовете по физ.възпит.се явява като компенсатор ,прекомерноте седене води до изкривявания на гръбн. Стълб.По-голямо нервно напрежение появяват се неврози придецата.

Тема 9 Учебен процес по физ.възпитание

Уч.процес-единство м/у преподаване и учене,чрез което се постига управляване активността на учениците.В ученика се формират ЗУН(знния умения навици)

Процесът на обуч. включв.Съдържание –двиг действия, Преподаване- от учителя и се изгражда на основата на дидактичеста стратегия , Учене и упражн.-в условие на обуч.-целенасочен и организир.процес.

Цел на обуч.-правилно хармонично физич. Развитие , равиване на основни двиг.качества,формиране на опред.двиг.умения и навици.

Тема 10 Форми на работа по физ.възпит.

-Основни –урокът –спортно-тренировъчно занимание

-Допулнителни-специфични са-наричат се извънурочни:те биват извънкласни и извънучилищни

Извънкласни форми:

1.Ежедневни-утринна гимнастика-общоразвив.упр.от 6-8упр.

-Физкултурна минутка- мн.застъпена в НУВ-по време на час за отмораПтовежда се ежедневно.

-Организирано голямо спортно междучасие-прави се след 3 часа и е около 30-35мин.всеки клас има ралич.дейност във всеки един ден от седмиц.

2.Седмични-(урока по физ.възпит.)-спортни занимания и игри (състезателни, щафетни,подвижни)

-Лечебна физк.-деца с нгативни изменения правят се упр.за коригиране на тези изменения(упр от гимнаст.каланетика водни упр.)

-Спортни секции-сборни групи от разл.класове и се подготвят за състезания –по плуване ,ски и др.

-Туристич.излети и походи

-Спорт за всички-вс.ученици ,които не се занимават активно с някакъв спорт

3.Периодични

Спортни празнци- по един летен и един зимен празник-състез м/у разл класовр

-Лагери , зелени уч-ща ,снежни уч-ща-ежедневни упр.и игри плюс учебен процес

-Туристич.мероприятия-по продължит.ходене пеша-поход, излет, турист.щафета

Извънуч.- в школите се правят групи по осн.спортове.Правят се състез м/у отделни школи.В клубовете се заплаща за 2-3 пъти седм.

Тема 11 Урокът –основна форма.Задачи,структура и съдържание

Урокът е ежеседмична осн.форма –това е организац.на единство нм/у дейнсотта на учит.и д-стта на ученика.Конструирането и регламентирането е работа на учит.Той подбира м-ла ,методите,средствата,Урочните занимания по физ.възпит.за нач.уч-ще са задължит.1кл.-35мин. , 2,3,4 клас-40мин.Всеки урок е свързан с решаването на 3групи зад.

Образов-усвояване на ЗУН, работи за възпитаване на двиг.качества(сила ,бързина и др.)

Оздравителни зад- осигуряв.на санитарно-хигиенни  условия за постигане на здравен ефект,превантивна работа за предотвратяване на плоскостъпие,изкривявания.

Задачи – 4 групи :

-Интелектуални-съобразит.,ориентация, творческо отношение

-Нравствени-съзнателност,взаимопомощ,трудолюбие,честност

-Волеви-способност за волеви усилия,смелост, решит.

-Естетически-иззряден външен вид,красота и изяюество на движ.,правилна стойка

Съдърж.и стуктура.Свързан с активна физ дейност управлявана от учит.

Структура-уч.съдържание; методите

Целта на урока е –формиране на двиг.умния и навици,за да се постигне трябва да се състави структура на урока

Структура на урока:- Състои се от 3 части –подготвит.,основна,заключит.М/у отделните части има рязка граница-условно.

Подготвит.част-10-12мин.-целта е да се постигне псих.нагласа ,учит.съобщава темата зад.на урока,започва се с упр. За концентрац.-строево упр.,игра(сфетофар),упр.за обшо разгряване ,спец.подготвит.упражн.Тази част е важна.Тя предопределя развит на основната част.

Основна част-20-25мин.-решават се образов.зад.Упражн.трябва да са правилно подбрани-съобразява се с броя на учениците,материалната база.Трябва да има достатъчно време за обясняване и демонстриране на упр.Следва задълбоч.разучаване,може и още една демонстр.В тази част е важно как са подредени методи1ните един.-започва се със зад.за начално разучаване.Работата за двиг.качества има възможност за различно място в урока.В тази 1аст може да има подвижна игра,може да се вкл.музикални игри или само музика като фон.

-Заключителна част- 3,4,5 мин,Физиологичен ефект ,организма да се приведе в спокойно състояние,да се регулира жизнената функция, кратък анализ на урока,похвали,порицания

Средства-упр.за разпускане на музкулатурата,дихателни упр.(смао на открито)Завършва със строяване и тогава се прави анализа и се дават указанията.Трябва да се овладеят емоциите,ако е имало състезат.игра.

Видове уроци  в зависимост от дидактичн.цел биват:комбиниран,за нови знания, за формиране ЗУН,за прилагане на ЗУН,за контрол и оценка

-Според насоченоста  уроците биват:–по- обща физ.подготовка , тренирочъчен, по вид спорт, по лечебна физк.

-В зависимост от средствата уроците биват : -лека атлетика, гимнастика,подвижни, спортни

- Според начина на организация- групови и индивидуални

-Според образоват.зад.-уводен , смесен,за затвърд.и узъвърш., за нач. Изучаване

Тема 12 ПРОГРАМИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Стои идея за постепенно овладяване на уч.материалТази етапност изразява в изпълн.на програмата-алгуритмично предписание.Обучаемите преминават през отделни стъпки

Схема-информация,операция,обратна връзка,контрол,инструкц.за по-натаатъчна работа

Принципи-п-п на малките стъпки,п-п на непосредствена проверка,п-п на активното реагиране,, п-п на оценяване и коригиране на програмите.

Линейно разклонено и външно машинно програмиране-уч.м-л ,ученика изучава м-ла на дози,които му се предоставят без обратна връзка(уч.не се изпитва)

Разклонено- уч.изминават опред.път като се индивидуализ. По теми и съдърж.на уч.може да му се даде допън.м-л .Този тип се основава на обратната връзка.

При програмното обуч.се следват следните изусквания:

-да се ограничат отделн.стъпки на опр.ДК,Стъпките да са построени според етапите.Да се определя хода и акво трябва да с епостигне в края

Алгуритъма трябва да съдържа –какво ,как,защо да се изпълни и какда се контролира

Недостатъци на програмното обуч:

-Съкратено е словесното общув. , Обуч.има прекалено интимен х-р.ТОва обуч.трябва да се използва съчетано с др.методи.,а не самостоят.

Външно обуч.(машинно)-нито една машинна не може да окаже помощ

Тема 13 Интелектуализация,индивидуализация и диференциация на уч.пр-с по физ. Възпит.

Използване на машини за управл.на уч.пр-с ,използват се мултимедии и т.н.Предполага творческа активност,проявява се в опознаване на собств.движ.Свързва се с използване на последните ср-ва.Използв.на съвременни методи на обуч.2,3- Съобразяв.с индивидуалн.възможности на учениците, безкайна индивидуализ.няма в урочно условия а само в извънурочни индив. Обуч.Учениците се развиват в различен темп.Трябва да има м-л за изпреварващо обуч.

Тема 14Натоварването в урока на физ.възпит.Начини за регулиране.Плътност на урока.Критерии за оцена на качеството и ефективността на уч.пр-с

-Натоварв въздейства в/у кръвоносн система ,сърде1ната дейност.,както и в/у мускулите

Компоненти на натоварването 0обем и интензивност –обема е колич.измерва се в време,брой, метри,-интензивността-колич.работа за единица време-качествена оценка на физ.натоварване.

Урок за нач.разучаване-натоварването е малко , в урока за затвърдяв. И узъвърш-натоварв.е по-голямо.Натоварв.зависи от вида дайност-Натоварв.трябва да се съобрази с възрастта ,пола,здрав.състояние и предваит.подгот.Натоварв.трябва да се регулира.Учит.може да опред.натоварването по 2 начина:

Външен –наблюд.дишането апатия къп упражн., умората

Чрез измерване на пулса-измерва се за 10сек.умнож се по 6 или на сънната артерия или на китката.при покой той е 70-75удара в мин.при децата чистотата е по-ускорена отколкото при възр.Пулса се измерва в нач. На урока после след всяко упражн.и в края на урока също се измерва

Вашият коментар


nine × 5 =